Stardew Valley Wiki:关于

来自Stardew Valley Wiki
跳转至: 导航搜索

Stardew Valley Wiki是一个可以公开访问和编辑的wiki,可以了解游戏信息Stardew Valley

本网站的信息由来自“Stardew Valley”社区和wiki的主持人和管理员的贡献者维护。

该网站由免费和开源的MediaWiki wiki软件供电,由Chucklefish主办。 Stardew Valley的内容和资料是ConcernedApe的商标和版权。 Stardew Valley Wiki上的所有内容(除了开发人员拥有的图片,艺术和知识之外)都在Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported(CC BY-NC-SA 3.0)